Vladimir Marinkov

adv. Vladimir MarinkovRođen u Beogradu 13.2.1979. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, da bi 1998. godine upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Po završenim studijama zaposlio se kod adv. Milana Vujina, dugogodišnjeg saradnika Veljka Guberine, gde je stekao značajna iskustva iz advokatskog rada.

Tokom 2008. godine osamostaljuje se i nastavlja pedesetogodišnju tradiciju advokatske kancelarije Veljka Guberine, uz njega kao stručnog savetnika.

Uz adv. Marinkova, kancelarija se i danas primarno bavi krivičnim pravom, razvijajući se i proširujući svoju delatnost i na ostale grane prava, kao što su građansko, privredno, međunarodno i druge,  tako da je u stanju da pruži kompletnu uslugu svojim klijentima.

Tokom dosadašnje karijere bio je angažovan na većem broju zapaženih krivičnih predmeta.

Bio je član branilačkog tima generala Stanislava Galića u postupku vođenom pred Međunarodnim tribunalom u Hagu, u slučaju ubistva Željka Ražnatovića – Arkana, u slučaju “Ovčara”, pred Sudom BiH u procesima za ratne zločine, u više predmeta pred Specijalnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, istupao je kao punomoćnik FSS u slučaju naknade štete bosanskim navijačima sa utakmice SCG-BiH, kao i mnogim drugim.

Pored toga, bio je dugogodišnji saradnik Centra za unapređivanje pravnih studija i Instituta za uporedno pravo.

Advokat Marinkov je uz vođenje kancelarije nastavio sa profesionalnim usavršavanjem, te je završio obuku za zastupanje maloletnih lica u krivičnim postupcima, bio je učesnik seminara u kontinuiranoj obuci branilaca u postupcima za ratne zločine.

Pored toga je po pozivu ECHR, u aprilu 2012. godine je u svojstvu eksperta učestvovao na seminaru za obuku nosilaca pravosudnih funkcija i advokata u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Preuzimanjem kancelarije Veljka Guberine adv. Vladimir Marinkov je nastavio advokatsku porodičnu tradiciju i preuzeo visoke standarde u radu kancelarije.